top of page
jan 2023.jpg

 Januari 2023

Den 9 juli 1933 startade den så kallade Vallabranden norr Gustavsfors. Branden startade vid ett kanalbygge mellan

Nains (Valla) och Knons (Gustavsfors) kraftstationer. Den följde vindriktningen som gick i nordostlig riktning varför den

följde vägen upp mot Valla och Uvanå.

Väl vid skogstorpet Valla strök branden gärdesgården och gick vidare till kraftstationen där branden ej fick fäste men ett

större förrådsmagasin och samtliga uthusbyggnader vid stationen jämte den närliggande maskinistbostaden förstördes.

Den senare bestod av tre våningar för maskinisterna brann upp upp helt med lösöre och allt. Ett par svin hann dödas så 

att de inte skulle brännas till döds. Även ladugården och övriga uthus blev lågornas rov.

Sedan fortsatte branden upp till Nainsdammen där ett flertal ekonomibyggnader tillhöriga ortens flottningsförening lades i aska. Eftersom det fanns en stuga bebodd av en dammvaktsfamilj. Stugan lämnades oskadad medan ladugården och samtliga lador brann upp.

Särskilt utsatt blev Nybygget eller den så kallade Tönnbergsåsen strax norr om Nainsdammen. Här ödelades hos skogsarbetaren Alfred Persson förutom själva stugan även samtliga uthus med alla tillhörigheter inklusive djur.

Familjen hade burit sina värdefullaste tillhörigheter till jordkällaren för att skydda dem undan branden men elden trängde ned i källaren och brände upp alltsammans.

På bilden ses Elsa Hedman från de hotade Nainstorpen sitta på stensockeln till det uppbrända bostadshuset på torpet

Tönnbergsåsen. Kortet är taget två år efter branden.

Februari-2023.jpg

Februari 2023

Den här månaden har vi hämtat en bild av Carl Mayner i Uvanå. Den stora frågan är vilka det är som är bröllopspar?

Nästa fråga är vilka sex personer som är avbildade stående personer som följefolk.

Bilden av vem som är fotograf syns i det nedersta hörnet på bilden. Just för detta fotografi finns en uppgift om att det var CARL MAYNER med postadress GEIJERSHOLM.

Redaktionen förfogar endast över två kort som är försedda med uppgift om vem som är fotograf till bilderna ifråga.

Den som är observant kan lämna uppgift om vilka som är bröllopspar och vilka som är följefolk till 

Roland Svensson på tel 072-560 25 95. Inga priser utdelas men obeskrivlig ära tilldelas uppgiftlämnarna.

Bilden har återfunnits bland Karl och Maja Olssons efterlämnade fotografier.

Mars-2023.jpg

Mars 2023

 

 

Gustavsfors hytta byggdes på 1860-talet av Uddeholms AB efter beslut av dess styrelse 1864. Masugnen påblåstes första gången år 1870. Driften i hyttan pågick till 1908, därefter ett års uppehåll, sedan med en slutlig blåsning under
1910. Själva hyttområdet är ungefär 40 x 50 meter. Ungefär samtidigt som hyttan byggdes även kolhus för dess drift. Dessa stod på området för hembygdsgården samt uppe på den släta och jämna hyttbacken.


Kort av Gustavsfors hytta är i allmänhet tagna från framsidan med vatten i förgrunden. Oerhört sällan togs några kort från  baksidan eller nordväst ifrån av hyttan. I så fall hade den skymts av kolhuset. För månaden presenteras ett kort som är taget från hyttdammen med särskilt intag av vatten som drev de vattenturbiner som krävdes. På detta kort synes hur och var kolhusen var placerade.
 

april 2023.jpg
april 2023 karta.jpg

April 2023

Månadens bild är hämtad från Geijersholm. Bilden föreställer den första skolan i Geijersholm. Den låg på den tiden i en gammal brukskåk för de som arbetade vid Uddeholmsbolaget, och det var vid den s.k. hammaren som låg i Uvån.

Den första skolan låg på övervåningen i en av de brukskåkarna som fanns på orten. Ingången till skolans två salar var en trappa på den södra gaveln. Därifrån nådde man skolsalarna via en trång gång bestående av en mycket enkel trappa.

En av de första lärarna vid Geijersholm var Jan Leonard Haag, han flyttade från Frykeruds församling 1886 och blev lärare i Geijersholm. Den som berättade om skolan i Geijersholm var Gustav Bratt från Deglunden och som var född i den enplanslänga som ligger bakom skolan. Han började i den gamla skolan 1907 och kunde flytta in i den skola som var klar1908. Så har han åtminstone berättat.

 Vid pilen nedan låg den

gamla skolan som finns på bild ovan

Maj 2023_edited.jpg

 Maj 2023

 

På årets bild för maj 2023 visar vi Lisa Ekman framför ruinerna efter hyttan i Gustavsfors. Lisa var en äldre syster till Konrad Backström, som nog många gustavingar minns ännu. Denne sistnämnde var far till Karl Gustaf Backström,
som nu bor på Uvå Strands äldreboende på Gärdetsidan mittemot Hagfors Torg. Hyttan i Gustavsfors byggdes på

1860-talet av Uddeholms AB efter beslut 1964. Masugnen påblåstes första gången 1870. Den brann 1880 men återuppbyggdes eller ombyggdes 1881.Driften pågick sedan fram till 1908, därefter uppehåll under 1909 och med en sista påblåsning under 1910.

Under masugnens driftstid framställdes ungefär 137 000 ton tackjärn, vilket smiddes ut till stångjärn vid bland annat Gustavsfors Bruk. Hyttan kompletterades 1871 med ett bessemerverk, vilket flyttades till Hagfors innan dess tioåriga uppnåtts. Hyttområdet är ungefär 40 x 50 meter stort. Av byggnaden återstår idag endast fragment av väggarna liksom den nedre delen av masugnen.

Juni 2023  Norra Torrberg.jpg

Juni 2023

År 1846 fick Jan Jansson från Norrgården i Stora Laggåsen tillstånd från kyrkligt håll att ta upp ett nybygge på Torrberget. Några år tidigare hade Lars Henriksson också från Stora Laggåsen fått en ännu påbörjad byggnadsplats
utsedd på samma berg. Några hundra meter nordost om den plats som Jan fick utsedd. Jan Jansson var född den

7 november 1812 och var son till Jan Gustafsson en av tre bröder som var bosatt på Norrgården. Han var dessutom den sjunde generationen efter den Filip Larsson Karjalainen som påstås ha bosatt sig i Laggåsen 1613.

Augusti 2023  Kråkvilan_edited.jpg

Juli 2023

Juli månads bild kommer ifrån Gustava, det är Våghus och andra uthus vid Kråkvila.

Oktober2023 .jpg

Augusti 2023

”Petters” var uppfört i slutet av 1780-talet av Hindrik Larsson (1714-1782) och han var född på Sörgården i Nain. Troligen fanns det på stället en bod eller bostad uppförd på stället byggt av Hindriks farbror Olof Hindriksson.
Hindrik var inblandad i processerna med Geijer på Uddeholm. På grund av långvarig sjukdom skickade Hindrik i stället för sig själv sin son Lars Hindriksson (1740–1831). Det gick sedan på samma sätt som farbröderna

Mattes och Per Larsson till Uddeholm.


Den 5 augusti 1775 sattes efter allt processande Lars Hindriksson in som torpare på ”Petters” samtidigt som han fick överta faderns återstående skatt efter processerna med 1 500 Daler. Den som gav sitt namn på torpet ”Petters” var en Petter Andersson, som 1834 flyttade från Nainsdammen till det blivande ”Petters”. På förvintern 1834 bytte han
då syssla (dammvakt) med Carl Persson från ”Petters”. Denne Petter Andersson var född på torpet Berg i Nain. Hans son hette Olle Pettersson och ersatte fadern Petter under 1936 då hans egen son Daniel Olsson tillträdde som torpare.

Tvärmossåsen November 2023.jpg

September 2023

För åren 1831–1844 är Gustav Adolfs husförhörslängder försvunna. Under denna tid har även Tvärmossåsen troligen anlagts strax nordväst om det norra vägskälet utefter vägen mellan Hagfors och Gustavsfors.
Troligen är torpets historia från början sammanfallande med Bodalens historia. Torpet Bodalen ligger söder om Blomstugan. De ursprungliga Jonas Månsson och Stina Esbjörsdotter anlade detta torp.

 

Sedermera förvandlades torpet till badanläggning. Paret fick sedan en son, som namngavs till Måns Jonasson. Eftersom namnet Måns och Magnus hör till samma språkstam så bytte Måns förnamnet till Magnus och flyttade till Musjöheden i

G-As församling.
Denne Magnus gifte sig så småningom med Sara Carlsdotter från Geijersholm för att sedan flytta och ta upp torpet Myren strax väster om Laggåshöjden Denne Magnus eller någon av sönerna tog sen upp torpet Tvärmossåsen.

Södra bränna Nainsfallet December 2023_edited.jpg

Oktober 2023

Oktober månads bild är hämtat från den plats som har något gemensamt med min födelse sommaren 1944. På övre våningen vid den tiden levde där Hilma Eriksson. hon var änka eftersom hennes livskamrat Erik Ersson Lissnybings dött strax före att mina födelseskrin hördes från den övre våningen. Där föddes jag 10-Juni 1944.

Hilmas farfar hette Lars Jansson och var ifrån Deglundssättra. Om honom gick en särskild sann historia på bygden, om den var sann eller ej tas med stort allvar. Historiens berättare var okänd, men ändå känd. Men det namnet hålles hemligt.

Lars Jansson hade blivit uppsagd av Uddeholmsbolaget i Deglundssättra p g a onyktert leverne. Stadd på sin vandring med sin familj och sitt bohag kom de till Nain och fortsatte norröver. Väl komna till Nainsheden eller Bränna slog de sig ner p g a trötthet. Det påstås att kon som familjen medförde bands vid en tall och en dörr som han skaffat sig spikades upp på en annan tall. Som ett hån mot deras fattigdom sa man allmänt att Lars talade om att nu var det tyngsta gjort.-Ord som citerats många gånger.

Text av Roland Svensson

Januari 2024 Kasper Jansson.jpg

November 2023

Knekten Rapp var förvisso avkomma efter Lång-Kristoffer. Han var den förste som började bygga vid sjön Lelunden i Laggåsen. Han byggde först en enkel jordkoja och sen byggde han en bättre bostad. Själva sjön med namnet Lelunden till en början men fick snart heta Storsjön. Knekten Rapp byggde för övrigt både en mjölkvarn och en tygstamp på någon plats i samband med Storsjöns utlopp.
 

Sitt smeknamn fick knekten Rapp i Norge. Han tjänstgjorde då vid en kanonlavett utanför en fästning. Han uppträdde då väldigt rappt när han skulle ladda kanonerna. En av sönerna hette Kasper Jansson. Kasper var gift två gånger. Han var första gången gift med Elsa Jonasdotter (1831) men hon dog julafton 1893. Kasper gifte då om sig med Stina Jansson eller Jansdotter. Hon överlevde Kasper i många år. Hon flyttade då till äldreboendet som i det här fallet var gården Fridhem i Laggåsen.

 

Några Hagforsinger var och vinterfiskade i Storsjön. De ristade in årtalet då knekten Rapp kom till Storsjön i en stor sten på åkern strax söder om stugan hans. Några andra Hagforsinger var där betydligt senare och brände sedan
bort årtalet vid en kaffeeld.

Fästpunkt 1
kasper Jansson_edited.jpg

December 2023

Förra månaden handlade om Jan Jönsson, far till Kasper Jansson vid kasperviken vid Storsjön. Denne Jan kom till udden i Storsjön och började bygga där. Kasper eller "Casper" som hans namn stavades.Casper sköt en älg vid Sandsjöberg. Han tog reda på älgen, men han var rädd att någon skulle höra skottet så han spred ut han fiskat i Storsjön då han plötsligt fick se en Lindorm (Sagoväsen) som kom rakt emot honom. Han rodde då så mycket han orkade för att komma ifrån den, men denna kom bara närmare. Då tog Casper sin bössa och sköt av båda piporna mot denne. Lindormen försvann då och vattnet blev alldeles rött av blod.

Efter detta dröjde det länge innan han vågade gå till närmaste torpet (Skogvaktartorpet). Laggåsborna var mycket rädda för Lindormen. Vid Caspers död var Fornander förvaltare vid Gustavsfors Bruk. Han besökte då auktionen efter Casper och ropade in det gevär som följt Casper hela hans liv. Det geväret testamenterade Fornander till Gustav Adolfs Hembygdsgårds förening. Om det geväret finns kvar är det synnerligen sevärt.

Antal besök sen 2020-05-24

Startsida 

Styrelsen

2024-04-30

2023-10-24

Bilder 2024

2024-04-30

Gustavabygden

2021-12-21

2021-12-21

Musiksidan

Biblioteket Gustafsfors

Öppet Tisdagar 17oo-19oo

bibliotek.jpg

Obs ! Sista dagen

att låna till sommarläsning

är Tisdag 11-Juni.

Därefter kommer Biblioteket hållas semesterstängt och öppnar åter 3-September.

länk till Maj 2024 

Senaste uppdatering

Sikforsdammen 

bottom of page