top of page

Inledning

Enligt lag är det en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta åvilar alla.
Det övergripande ansvaret har länsstyrelsen som även har skyldighet att föra register över samtliga fasta fornlämningar.
Som fasta fornlämningar klassas en rad i lag uppräknade lämningar efter människors verksamhet under forna tider,
som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna.
Enligt praxis används en åldersgräns på 100 år. Som fasta fornlämningar räknas också naturbildningar till vilka
ålderdomliga bruk, sägner eller märkliga historiska minnen är knutna.

Hos Länsstyrelsen i Värmlands län finns endast 17 fornlämningar registrerade för Gustav Adolfs församling.
Detta får anses som utomordentligt magert med hänsyn till att det funnits fast bosättning i bygden under åtminstone 350 år. Har vi gustavingar verkligen varit så dåliga att lämna några bestående kulturminnen efter oss?

Inventering

Efter det att vår torp- och säterlämningsinventering var avslutad i mitten av 1990-talet växte idén med att även inventera
andra typer av kulturminnen fram. Ett allmänt upprop till föreningens medlemmar om uppslag om objekt gav tyvärr mycket
klent resultat.

En begränsad grupp har dock i blygsam skala påbörjat ett arbete med inventering och dokumentation av bygdens kulturminnen. Vintern 2003 anordnades ett antal inventeringsträffar med några handplockade intresserade personer
som gav ett stort antal tänkbara objekt.

Arbetet har hittills resulterat i 109 identifierade objekt som dokumenterats. På väntelista för identifiering och
dokumentation finns drygt 220 objekt.

Fortsättning

Inventeringen så här långt har visat att det finns ett nära nog oändligt antal kulturminnen i vår närmaste omgivning.
Det gäller dock att ta vara på vetskapen om dem. Genom den fortgående avflyttningen från glesbygden försvinner
emellertid de människor som har kunskap om var kulturminnena finns och hur och när de uppkommit.
Det moderna skogsbruket bidrar också till att minnen förstörs eller gör det omöjligt att återfinna dem.

Det är således bråttom att försöka rädda återstående ännu inte kända kulturminnen för eftervärlden.
Har Du vetskap om något som kan verka intressant i den vägen hör av Dig till vår kontaktperson

Roland Svensson
Ängfallhedsvägen 80
683 33 Hagfors

Telefon

072-560 25 95

kulturminne.jpg

Antal besök sen 2020-05-24

Startsida 

Styrelsen

2024-07-11

Bilder 2024

2024-06-29

2021-12-21

Biblioteket Gustafsfors

Sommarstängt 

Öppnar åter 3-Sept.

bibliotek.jpg

länk till Juli 2024 

Senaste uppdatering

Sikforsdammen 

bottom of page